Information nya medlemmar

VÄLKOMMEN TILL BOSNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Här kommer information om Bosnäs till Dig som nybliven ägare till en fastighet i området.

Ursprungligen var området tänkt som ett fritidsområde för sommarboende. Borås Stads Fastighetskontor började 1967-68, bygga ut vägar, sommarvattenledningar, el och tele samt ett vattenverk i enlighet med en byggnadsplan som kommunen färdigställde.

Det var ca 205 tomter som överläts utan kostnad till intresserade. El-, tele- och vattenledningar fanns vid tomtgräns och de som fick en tomt kunde börja bygga direkt när man fått bygglov och övriga tillstånd.

Upplåtelseformen var arrende fram till 1977. Från och med 1 januari 1978 kunde medlemmarna ansöka om tomträtt. Numer är det endast ett fåtal som har sina tomter kvar på arrende. Från och med 1993 kunde man friköpa sina tomter.

Den 23 september 1968 bildades föreningen Bosnäs sommarstad, sedermera Bosnäs fritidsby. Från och med 1987, då fler och fler började bosätta sig permanent i området och efter en lantmäteriförrättning, heter föreningen Bosnäs samfällighetsförening.

Efter som många hade bosatt sig permanent i området började man i föreningen diskutera vatten året om och efter förhandlingar med kommunen byggdes, 1990 – 1991, vattenledningsnätet ut till ett rundmatningssystem så att vattnet hölls i rörelse med hjälp av ett antal cirkulationspumpar för att hindra att det skulle frysa på vintern.

Föreningen underhåller numera, förutom vattenverket, ca 7900 meter vattenledningar, 5250 meter vägar samt 3 badplatser. Föreningen får statliga och kommunala bidrag för underhåll av 2435 meter väg.

För närvarande pågår arbete med en ny detaljplan.

STYRELSEN