Årsmöte med Bosnäs Samfällighetsförening

Måndagen den 15 februari 2016 klockan 19:00 i Jössagården

Varbergsvägen 38, Kaffe serveras från klockan 18:30

 

 

Dagordning för årsstämma med Bosnäs Samfällighetsförening 2016-02-15

 • 1                  Stämman öppnas
 • 2                  Fastställande av dagordningen
 • 3                  Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 4                  Val av funktionärer för stämman
  a) Ordförande för stämman
  b) Sekreterare för stämman
  c) Två protokolljusterare tillika rösträknare
 • 5                  Verksamhetsberättelsen (bifogas)
 • 6                  Resultat- och balansräkning (bifogas)
 • 7                  Revisionsberättelse (bifogas)
 • 8                  Fråga om ansvarsfrihet
 • 9                  Motioner
 • 10                Styrelsens förslag till arvoden (bifogas)
 • 11                Styrelsens förslag till budget (bifogas)
 • 12                Styrelsens förslag till utdebitering (bifogas). Debiteringslängden finns hos kassören.
 • 13                Val av styrelse
  a) Ordförande på två år (avgående Gunnar Qvist)
  b) 2 st ledamot på 2 år (avgående Jens Johansson, Kurt Nilsson)
  c) 1 st suppleant på 1 år (avgående Raiwo Toom)
 • 14                Val av revisor på 1 år (avgående Birgitta Gustafsson)
  Revisorsuppleanter på 1 år (avgående Lasse Johansson)
 • 15                Övriga val
  a) Valberedning på 1 år (avgående Rune Andersson, Kristin Sommer och Helena Magnusson)
 • 16                Övriga frågor
 • 17                Meddelande om plats och tid då stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 • 18                Stämman avslutas

 

styrelsen

Det skedde dessvärre ett missöde med servern som har hand om www.bosnäs.se så jag har på nytt fått starta upp websidan, men valde att nu göra det via en webserver som inte låg hemma hos mig och som gör säkerhetskopior mer av sig självt. Om det är något ni saknar så skicka mig ett mail så fixar jag det snarast/omgående! webmaster Luna webmaster@bosnas.se

Det som inte ska hända har nu hänt. Servern som hade www.bosnäs.se har slutat fungera och ligger i dagsläget död. Lägger upp denna så länge så att det ska vara möjligt att uppdatera, och kommer inom kort att jobba för att få det att fungera med så mycket som möjligt av den information som funnits tidigare.