Information till nya medlemmar

VÄLKOMMEN TILL BOSNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Här kommer information om Bosnäs till Dig som nybliven ägare till en fastighet i området.

Ursprungligen var området tänkt som ett fritidsområde för sommarboende. Borås Stads Fastighetskontor började 1967-68, bygga ut vägar, sommarvattenledningar, el och tele samt ett vattenverk i enlighet med en byggnadsplan som kommunen färdigställde.

Det var ca 205 tomter som överläts utan kostnad till intresserade. El-, tele- och vattenledningar fanns vid tomtgräns och de som fick en tomt kunde börja bygga direkt när man fått bygglov och övriga tillstånd.

Upplåtelseformen var arrende fram till 1977. Från och med 1 januari 1978 kunde medlemmarna ansöka om tomträtt. Numer är det endast ett fåtal som har sina tomter kvar på arrende. Från och med 1993 kunde man friköpa sina tomter.

Den 23 september 1968 bildades föreningen Bosnäs sommarstad, sedermera Bosnäs fritidsby. Från och med 1987, då fler och fler började bosätta sig permanent i området och efter en lantmäteriförrättning, heter föreningen Bosnäs samfällighetsförening.

Efter som många hade bosatt sig permanent i området började man i föreningen diskutera vatten året om och efter förhandlingar med kommunen byggdes, 1990 – 1991, vattenledningsnätet ut till ett rundmatningssystem så att vattnet hölls i rörelse med hjälp av ett antal cirkulationspumpar för att hindra att det skulle frysa på vintern.

Föreningen underhåller numera, förutom vattenverket, ca 7900 meter vattenledningar, 5250 meter vägar samt 3 badplatser. Föreningen får statliga och kommunala bidrag för underhåll av 2435 meter väg.

För närvarande pågår arbete med en ny detaljplan.

SMS notiser när något händer
När något händer som berör Bosnäs skickar vi ofta ut ett SMS. Om du inte anmält ditt mobilnummer tidigare kan du meddela detta till Patrik Wahlström på telefon 0733-944888, ange vilken gata du bor på.

STYRELSEN

F.A.Q - vanligt ställda frågor & svar

Klicka på respektive ämne för att läsa svar

SMS notiser när något händer

När något händer som berör Bosnäs skickar vi ofta ut ett SMS. Om du inte anmält ditt mobilnummer tidigare kan du meddela detta till Patrik Wahlström på telefon 0733-944888, ange vilken gata du bor på.

Skall Ladan anslutas till VA?

VA kommer att kopplas in på fastigheten likt alla andra fastigheter i föreningen när allt arbete i området är slutfört.

När stängs Föreningens vatten av?

Föreningens vatten skall vara igång som vanligt 2 år efter att VA är färdigt. Det är den tid som alla har att koppla in sig på Kommunens Vatten och avlopp. Alla kommer att vara anslutna under denna tid oavsett om man använder anläggningen eller inte.

Adressändring?

Vid flytt eller försäljning är det ägarens skyldighet att meddela ny adress eller ny ägare.
Medlems avg, Vatten och vägar skickas till den som är registrerad ägare 1 januari varje påbörjat år om inte annat har meddelats.
Adressändring kan mailas till aija.joachim@telia.com eller ring 0739-052162.

Vad kommer anslutningen till VA att kosta för mig?

På BEM,s webbsida finns en kalkyl man kan slå in tomtyta m.m för att få fram ett ungefärlig kostnad. (klicka på nedanstående länk)

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten är anläggningsavgiften 141 553 kronor.

Observera att kalkylen visar den normala anläggningsavgiften, vid särtaxa kan den komma att bli upp till * 1,7.

https://borasem.se/webb/privat/vattenochavlopp/avgiftforvattenochavlopp.4.61b62986153ef999daeac377.html

Hur gör jag för att boka ladan
  • Klicka i menyraden längst upp på Bosnäsgården.
  • Kolla in kalenderns lediga tider.
  • Följ anvisningarna som finns vid kalendern för att boka
PH värde för vårt dricksvatten

pH (vid 25°C) 7,4.

pH-värdet är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt (lägre än 7 är surt, högre än 7 är basiskt, 7 är neutralt).

Hur bra är Bosnäs dricksvatten?

Via denna länk kan du se den senaste provrapporten som är gjord: https://bosnas.se/vattenprover/

Faktura via Kivra

Vill du ha faktura via Kivra eller mail istället för brev?
Kontakta Aija Joachim på aija.joachim@telia.com