Årsmöte med Bosnäs Samfällighetsförening

Måndagen den 15 februari 2016 klockan 19:00 i Jössagården

Varbergsvägen 38, Kaffe serveras från klockan 18:30

 

 

Dagordning för årsstämma med Bosnäs Samfällighetsförening 2016-02-15

 • 1                  Stämman öppnas
 • 2                  Fastställande av dagordningen
 • 3                  Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 4                  Val av funktionärer för stämman
  a) Ordförande för stämman
  b) Sekreterare för stämman
  c) Två protokolljusterare tillika rösträknare
 • 5                  Verksamhetsberättelsen (bifogas)
 • 6                  Resultat- och balansräkning (bifogas)
 • 7                  Revisionsberättelse (bifogas)
 • 8                  Fråga om ansvarsfrihet
 • 9                  Motioner
 • 10                Styrelsens förslag till arvoden (bifogas)
 • 11                Styrelsens förslag till budget (bifogas)
 • 12                Styrelsens förslag till utdebitering (bifogas). Debiteringslängden finns hos kassören.
 • 13                Val av styrelse
  a) Ordförande på två år (avgående Gunnar Qvist)
  b) 2 st ledamot på 2 år (avgående Jens Johansson, Kurt Nilsson)
  c) 1 st suppleant på 1 år (avgående Raiwo Toom)
 • 14                Val av revisor på 1 år (avgående Birgitta Gustafsson)
  Revisorsuppleanter på 1 år (avgående Lasse Johansson)
 • 15                Övriga val
  a) Valberedning på 1 år (avgående Rune Andersson, Kristin Sommer och Helena Magnusson)
 • 16                Övriga frågor
 • 17                Meddelande om plats och tid då stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 • 18                Stämman avslutas

 

styrelsen