Presentation finns att se på https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/bosnasplanuppdrag/bosnasbosnas31medflera.5.180e3b59158af501fdddea98.html

http://borasem.se/webb/privat/vattenochavlopp/vautbyggnad/bosnas.4.8ded415e1b1be2dc68ab6.html behandlar mer om VA

https://www.boras.se/bosn%C3%A4s är Borås stads sida om arbetet med utbyggnaden.

Comments are closed.

Post Navigation